MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 - SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan: Azur Çiçek ve Çikolata (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.)

Adres:Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdibey Sokak, Nuhoğlu Yenitepe Rezidans 1.Etap A Blok No:4A Kadıköy/ISTANBUL

Telefon: 0538 494 29 87

E-posta Adresi: [email protected]

MADDE 2 - GÖNDERİCİ/TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad-Soyad:

Telefon:

E-posta Adresi:

MADDE 3 - TESLİMAT ALICISINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ad-Soyad:

Telefon:

Teslimat Adresi:

MADDE 4 - TANIMLAR

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ: Bir mal veya HİZMETi SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

SİTE: SATICIya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİyi,

TESLİMAT ALICISI: Bir mal veya HİZMETi ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME: SATICI ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188) ifade eder.

MADDE 5 – KONU VE KAPSAM

İşbu SÖZLEŞME 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. TARAFLAR işbu SÖZLEŞME tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu SÖZLEŞMEnin konusu, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya ait www.azurcicek.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ÜRÜNün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLARın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 6 - GÖNDERİCİ/TÜKETİCİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

a) SATICInın unvanı ve iletişim bilgileri,

b) SATICI tarafından uygulanan GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye elektronik iletişim kuralları ile GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin bu hususlarda SATICIya verdiği izinler, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin kanuni hakları, SATICInın hakları ve TARAFLARın haklarını kullanım usulleri,

c)ÜRÜNler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

d)SÖZLEŞME konusu ÜRÜNler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ÜRÜNlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya ödeyeceği toplam bedel),

e)ÜRÜNlerin GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

f)ÜRÜNler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile SÖZLEŞMEnin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda TARAFLARın sorumlulukları,

g)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkına sahip olmadığı ÜRÜNler ve diğer mal-HİZMETler,

h)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kaybedeceği,

ı)Cayma hakkı olan ÜRÜNlerde, ÜRÜN cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICIya karşı sorumlu olacağı, SATICInın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

i)Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ÜRÜNleri SATICIya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ÜRÜN bedelinin iadesi ve iade sırasında, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

j)GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SİTEde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

k)Mahiyetine göre bu SÖZLEŞME'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu SÖZLEŞME GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından SİTEde onaylanarak kurulduktan sonra GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye elektronik posta ile gönderildiğinden GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcının de 10 (on) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

l)Uyuşmazlık hallerinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICIya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

İşbu madde kapsamında GÖNDERİCİ/TÜKETİCİNİN cayma hakkını kullanabileceği ÜRÜNler, SATICININ e-ticaretini yapmakta olduğu “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar” dışında kalan ÜRÜNlerdir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaret sitesinde yer alan çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ÜRÜNleri için cayma hakkını kullanamaz.

Bunlar dışında SATICININ satışını yapacağı yapısı gereği bozulmayacak, son kullanma tarihi geçmeyecek, iadesi sağlık ve hijyen açısından sorun teşkil etmeyecek ÜRÜNler için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ aşağıda yer alan şartlar dahilinde cayma hakkını kullanabilir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ÜRÜNün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. SÖZLEŞMEde, HİZMETin ifasının 14 (on dört) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞMEyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ÜRÜNün işbu SÖZLEŞMEde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye teslim edilen mal/HİZMETe ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/HİZMET bedeli ve teslimat masrafları GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/HİZMETi GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ iade etmekle mükelleftir. Fatura asli gönderilmezse GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/HİZMETin teslimat bedeli GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/HİZMETler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/HİZMETler, tek kullanımlık mal/HİZMETler, kişiye özel hazırlanan mal/HİZMETler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICInın e-ticaretini yapmakta olduğu çiçek buketleri, saksı bitkileri, makaron, çikolata, hediye kutuları ÜRÜNleri için cayma hakkını kullanamaz. Bu ÜRÜNler niteliği gereği “çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek” ÜRÜNler olup, aşağıda yer alan cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler kapsamındadır.

Yönetmelik gereği, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya HİZMETlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ÜRÜNlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen HİZMETler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan HİZMETlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 - GENEL HÜKÜMLER

9.1 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, Madde 3'te belirtilen SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2 SÖZLEŞME konusu ÜRÜN, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ÜRÜN için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu SÖZLEŞMEyi feshedebilir. SÖZLEŞMEnin feshi durumunda, satıcı varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

9.3 SÖZLEŞME konusu ÜRÜN, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.4 SATICI, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, SÖZLEŞMEden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye eşit kalite ve fiyatta mal veya HİZMET tedarik edebilir.

9.5 SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün teslimatı için işbu SÖZLEŞMEnin elektronik ortamda teyit edilmesi ve SÖZLEŞME konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ÜRÜN bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ÜRÜN teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.6 SATICI sipariş konusu mal ya da HİZMET ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye durumu yazılı olarak veya GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye iade eder.

9.7 SATICI, malın GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ya da GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

9.8 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin SATICInın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.9 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile SÖZLEŞME konusu ÜRÜNü süresi içinde teslim edemez ise, durumu GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, SÖZLEŞME konusu ÜRÜNün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

9.10 GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ÜRÜNün GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden talep edebilir.

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

MADDE 10 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ÜRÜN ve HİZMETleri sunmak, ÜRÜN ve HİZMETleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ÜRÜNler ve HİZMETler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan veriler üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından SİTEde yer alan politikalarda belirtilen sürelerle kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

10.2. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİLERe, önceden onay verilmesi halinde, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ÜRÜN ve HİZMETlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Kredi kartı ve üyelik bilgilendirme işlemleri için GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden önceden onay alınmasına gerek yoktur.

10.3. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından SİTEye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye ait cihazlardan girildiğinden GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye aittir.

10.4. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, SATICIya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICIya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde GÖNDERİCİ/TÜKETİCİye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

10.5. SİTEye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIya aittir.

MADDE 11 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ÜRÜN ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini GÖNDERİCİ/TÜKETİCİden talep edebilir ve her koşulda GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICInın uğradığı zarar ve ziyandan GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ sorumlu olacaktır.

MADDE 13 - BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞMEden doğabilecek ihtilaflarda SATICInın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin mal/ÜRÜNü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 15 - İSTİSNA

İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler TARAFLAR arasında hüküm ifade etmeyecektir.

MADDE 16 - YÜRÜRLÜK

16 (onaltı) maddeden ibaret bu SÖZLEŞME, TARAFLARca okunarak, işlem tarihinde, GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. SÖZLEŞMEnin bir nüshası GÖNDERİCİ/TÜKETİCİnin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

 

SATICI

Azur Çiçek ve Çikolata

 

GÖNDERİCİ/TÜKETİCİ


TARİH

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR